Parochieploeg Sint-Pieter -- Sint-Hubertus

 


VZW-VPW Decanaatt Zoutleeuw
Afdeling 9 Parochie Orsmaal
p/a Voorzitter Karel Dumon
Oude Dorpsstraat 9
3350 Linter Orsmaal
Tel: 011/780 712
GSM: 0496/58 70 21
e-mail: kareldumon@hotmail.com

 

         Definitief verslag
        

Uitgenodigden:
01      Karel Dumon                    Parochieploeg
02      Guy Goris                         Parochieploeg
03      Filip Wijnants                   Parochieploeg
04      Willy Sevenants                 Parochieploeg
05      Annie Matterne             Parochieploeg                    Verontschuldigd
06      Hilde Foriers                    Parochieploeg                   Verontschuldigd
07      Iris Claes                          Levenslust
05      Rudi Leunen                     Landelijke Gilde
08      Ginette Hendrickx              KVLV
09      Ghislain Boyen                  Bejaarden                        Afwezig
10      Greta Trekels                    Lektoren                          Emile Henot
11      Jean Marc Smits                Getokes                           Vera Vanzurpele
12      Marie Rose Grené              Ziekenzorg                       Mia Polleunis
13      Magda Foriers                           Sportclub L&S natte hoek
14      Juf Heidi                          Schoolcomité                    Verontschuldigd
16      Mia Polleunis                    Zangkoor
17      Mia Ulens                         Catechese                        Verontschuldigd
18      Kamile Dewelde                 Kerkfabriek                      Afwezig
19      Rita Colpaert                     Gebedsleiders
20      Jef Follet                          Bloesemtocht

01      Carnaval                          Cindy Limborghs                Verontschuldigd
03      Oudercomité                     ??                                   Afwezig
04      Waterslot                         Eddy Cresens                    Verontschuldigd
05      Voetbal                            Emile Henot
06      Sorgvliet                          Katleen Vanzurple              Afwezig
Agenda

Kalenderbespreking 2018
Herhaling voorstel vorige jaren om deze data op de website van de parochie te zetten onder rubriek kalender alle verenigingen Osmaal.
Als iedereen dit eerst raadpleegt voor een activiteit te plannen, dan kan je zien als er iets anders te doen is.
Als iedereen zijn beslissingen dan doorgeeft aan Filip kan hij de informatie dadelijk bijzetten op de website.
De kalender die in het PC ophangt, staan links uitgelijnd de activiteiten in het parochiecentrum en rechts uitgelijnd de activiteiten buiten het parochiecentrum.
Datums werden overlopen en bijgevuld, zie detail achteraan.
Niet leden parochieraad verlaten de zaal

Jaaroverzicht 2017
-   Parochieraad                             01
-   Parochieploegen                          10
-   Federale ploeg                            04
-   Bijkomende vergaderingen           02
-   CBC Zoutleeuw                           02

Januari

 

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

 

Drankafrekening PC

Kasverslag door Filip en Karel
Hijzelf samen met nog een onbekende vrijwilliger zullen volgende keer een half uur vroeger komen naar de vergadering, om de boekhouding na te kijken.

Statutair verslag door Willy
Geen opmerkingen.

Jaarlijkse bijdrage verenigingen Parochiecentrum:
Voorstel aanpassing prijzen
In 2006 kostprijs 22€ per dag
In 2007 kostprijs 23€ per dag
In 2008 kostprijs 27€ per dag
In 2009 Kostprijs 29€ per dag
In 2010 Kostprijs 26€ per dag
In 2011 Kostprijs 26€ per dag
In 2012 Kostprijs 26€ per dag
In 2013 kostprijs 32€ per dag
In 2014 kostprijs 32€ per dag
In 2015 Kostprijs 32€ per dag
In 2016 Kostprijs 32€ per dag
In 2017 kostprijs 32€ per dag BLIJFT HETZELFDE
Elke vereniging betaald in functie van het aantal keren dat zij het PC gebruiken de zaal.
We tellen 32€ per keer dat het PC gebruikt wordt met een maximum van 10x 32€ = 320€.
Elke vereniging dient op jaarlijkse barbecue of restaurantdag voldoende personen (minimum 2 per activiteit)
af te vaardigen om te komen helpen, om de zaal aan deze voorwaarden te gebruiken.

Dit werd in 2017 redelijk goed opgevolgd.
Probleem huisvuil, papier, GFT en glas. Het blijft altijd maar in de zaal liggen en wij moeten telkens zorgen dat alles weg is op onze kosten.
Besluit:          Elke vereniging neemt zijn vuil zelf mee.
Ofwel, net zoals bij privé feesten, betaald de vereniging 15€ per vuilzak
en €15 voor GFT per activiteit.

Voorgestelde vergoedingen in november 2018

Vereniging activiteit dat geld op brengt blijft 50€.
Karel zal dit jaar elke vereniging die een activiteit doet, dat geld opbrengt zelf een onkostennota opsturen, die dan betaald dient te worden.
Gebruik voor privé blijft op 210€ voor mensen van Orsmaal of lid van vereniging van de parochieraad.
Privé feest voor mensen buiten Orsmaal of geen lid van vereniging van de parochie raad blijft 250€.
Gebruik voor gewestvergadering en decanale activiteiten blijft op 50€.
Begrafenissen wordt 150€ zonder gebruikt afwasmachine
Iedereen betaald dus 20€ voor gebruikt afwasmachine.

Voorziene werken in 2018

Waar op letten in 2018

Gebruik zaal

Vriendelijke groetjes Voorzitter Karel Dumon

 


De leden van het bestuur,


Guy Goris,                  pastoraal verantwoordelijke
                                  3e Regiment Lanciersstraat 64
                                  3350 Linter
                                  011/781328
                                  0477/303514

Annie Matterne,          verantwoordelijke missies
                                  Helen-Bosstraat
                                  3350 Linter
                                  011/781767 

Dumon Karel,             moderator,verantwoordelijkecentrum
                                  Oude dorpstraat 9
                                  3350 Linter
                                  011/780712
                                  0496/587021

Sevenants Willy,          secretaris
                                   Landenstraat 15
                                   3350 Linter
                                   011/780935
                                   0497/061870 

Foriers Hilde,              verantwoordelijke aankoop
                                   Boomgaardstraat 4
                                   3350 Linter
                                   011/782504
                                   0494/355555 

Filip Wijnants,             schatbewaarder
                                   Nieuwstraat 22
                                   3350 Linter
                                   011/783045
                                   0497/350862

Naar boven


INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS

 

VPW GEWEST ZOUTLEEUW VZW (ID 433/22)
MARKT 2
3440 ZOUTLEEUW
VERENIGING ZONDER WINSTGEVEND DOEL

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS

1. ORGANISATIE

Naam

VZW-VPW gewest Zoutleeuw, nr. 9 St. Pieter Orsmaal

Adres

Oude Dorpsstraat 9

Doel

Het beheren van al de roerende en onroerende goederen, die aan de parochies van haar territorium toebehoren, en het burgerlijke beheer van de pastorale activiteiten die er plaats vinden

Juridisch Statuut

Vereniging zonder winstgevend doel

2. VERZEKERINGEN

Burgerlijke Aansprakelijkheid (verplicht risico)

Polisnummer: 31.772.977 Bedrijfspolis aansprakelijkheidsverzekering (BA, RB, Objectieve BA)

Polisnummer: 28.147.410: Bedrijfspolis – ongevallenverzekering voor onbezoldigde tijdelijke helpers

Naam maatschappij: KBC verzekeringen Leuven

 

Gemeen Recht (bijkomende verzekering)

idem

Omnium Opdrachten

Idem indien van toepassing

3. DEFINITIE

(Artikel 3 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers):

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

1° Vrijwilligerswerk: elke activiteit die:

2° Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die een in 1° bedoelde activiteit verricht;

4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJWILLIGER EN DE ORGANISATIE

Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het
verrichten van vrijwilligerswerk, behalve als er bedrog en zware schuld aangetoond kunnen worden.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. VERGOEDING

( in te vullen indien van toepassing)

6. BEROEPSGEHEIM  

STRAFRECHT : art. 458 betreffende de wet over de vrijwilligers

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte
(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat 
de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van 
acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.
(€ 2.50 tot €12.50)

7. INLICHTINGEN  

Voor inlichtingen, gelieve contact te nemen met de verantwoordelijke van uw organisatie 
Karel Dumon Oude Dorpstraat 9 3350 Linter Tel: 011/78 07 12 GSM: 0496/58 70 21

8. DIVERSEN

Deze informatienota zal vanaf 1 augustus 2006 beschikbaar zijn op bovenvermeld adres

Opgemaakt te Orsmaal, op 1/8/2006

De voorzitter, De secretaris,

Karel Dumon Willy Sevenant

Naar boven


Kerkfabriek

De kerkfabriek is een openbaar bestuur onder voogdij van het Bisdom en de Bestendige Deputatie,
met als taak te voorzien in de materiële behoeften voor de uitoefening van de eredienst binnen de 
parochie. Zij beheert de eigendommen van de kerk en de gelden die haar rechtens toekomen uit
omhalingen, offer en liturgische diensten.

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor een woonst voor de huisvesting van de bedienaar van de
eredienst, en voor de lasten die voortvloeien uit de verkondiging van het geloof. ( o.a. catechese)

 De leden

Van rechtswege : Guy Goris , pastor

Verkozen            Kamiel Dewelde, voorzitter

                           Yvan Neuteleers, lid

                           Gerard Dirickx , lid 

Naar boven


GEBRUIKSOVEREENKOMST PAROCHIECENTRUM

VZW-VPW gewest Zoutleeuw 
Afdeling 9 Parochie Orsmaal 
p/a Voorzitter Karel Dumon 
Oude Dorpsstraat 9 
3350 Linter Orsmaal 
Tel: 011/780 712 
GSM: 0496/58 70 21 
e-mail: kareldumon@hotmail.com

GEBRUIKSOVEREENKOMST PAROCHIECENTRUM 
TOT TERUGBETALING VAN GEDANE KOSTEN VOOR 
VERWARMING, VERLICHTING EN ONDERHOUD

Ondergetekende, de gebruiker, verklaart kennis genomen te hebben van de gebruiksvergoeding en deze te zullen nakomen.

De zaal is ter beschikking op datum van : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor de Heer / Mevrouw : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr.: . . . . . . .

Postnummer :. . . . . . . . . . . .Gemeente : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaald voorschot : . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

Blijft te betalen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

In dubbel opgemaakt te Linter Orsmaal op : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elk der partijen verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.

De gebruiker Namens de V.Z.W.

GEBRUIKSVOORWAARDEN PAROCHICENTRUM

1. Het Parochiecentrum staat ter beschikking van alle verenigingen en privé personen in zoverre zij de gestelde gebruiksvoorwaarden eerbiedigen.

2. De V.Z.W behoudt zich het recht voor, om op gelijk welk ogenblik de lokalen te betreden.

3. Het is ten strengste verboden nagels, nietjes of dergelijks aan te brengen in de muren of andere plaatsen.

4. De verlichting, verwarming en gas dienen na gebruik onmiddellijk afgezet te worden.

5. De gebruiker is gehouden, tijdig de nodige taksen en auteursrechten (sabam) te betalen. Mogelijke boeten vallen te zijner laste. 
De billijke vergoeding wordt door het PC betaald.

6. De keukentoestellen en het drankbuffet dienen ordelijk gehouden en schoongemaakt na gebruik. Glazen dienen gespoeld, 
afgedroogd en weggezet te worden.

7. De V.Z.W. is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, die tijdens de activiteit zouden gebeuren.

8. De gebruiker verplicht zich ertoe alle frisdranken en bieren via de V.Z.W. aan te schaffen en af te rekenen aan inkoopprijs + 50% . 
Bij misbruik dient er een boete van _ 125 betaald te worden.

9. De gebruiker is voor de duur van het gebruik verantwoordelijk voor het voorkomen van brand. Bij brand gebruik onmiddellijk brandblusapparaat, 
indien nodig waarschuw de brandweer.

10. De Parochie stelt GRATIS bestek, borden, tassen, glazen ter beschikking. Boeten te betalen bij verdwijning of kapot gaan van gebruikt materiaal.

Mes 1.25 euro 
Vork 1.25 euro 
Lepel 1.25 euro 
Koffielepel 1.25 euro 
Plat bord 2.50 euro 
Diep bord 2.50 euro 
Tas 2.50 euro 
Onder tas 2.50 euro 
Champagne glas 2.50 euro 
Wijnglas 2.50 euro 
Karaf 5.00 euro 
Frisdrankglas 1.25 euro

11 Elke beschadiging aan de gebouwen of het interieur, bijvoorbeeld breken van ruit (ook ingeval de schade veroorzaakt door een derde) 
is ten laste van de gebruiker.

12 De sleutels van de zaal kunnen op afspraak afgehaald worden bij Karel Dumon, wonende te 3350 Linter Orsmaal Oude dorpsstraat 9, 
( 011/ 78 07 12. GSM: 0496/58 70 21. Ze moeten terug afgegeven worden, daags na gebruik, bij opmaken van de afrekening.

13 Een voorschot van 100 Euro dient bij aanvraag van de zaal betaald te worden. Huurprijs zaal, voor feest, keuken inbegrepen bedraagt: 210 Euro

14 De prijs voor de gebruiksvergoeding kan elk jaar op de parochieraad van begin februari eventueel aangepast worden.

15 De gebruiker dient zelf vuilzakken mee te brengen voor afval in stoppen, indien u uw vuil in het P.C. laat, dient er 15 Euro betaald te worden.
Per gebruikte frituur wordt er 15 Euro aangerekend.

Voor gebruikt van vaatwasmachine wordt er 20 Euro aangerekend.

Naar boven


Woorddienst

Openingsuren van onze kerk

U zult de artikels, van Johny Van Ronpuy onze federatiepastoor, over de nieuwe regeling van de eucharistievieringen al wel gelezen hebben. 
Natuurlijk spijt ons die nieuwe regeling zeker zo erg als jullie. Jaren hebben wij onze beste krachten gegeven om van onze parochie een
warme gemeenschap te maken. 
En we zijn daar in gelukt. En nu, door een gebrek aan priesters, en door de dalende aanwezigheid in onze vieringen, is men verplicht
deze pijnlijke maatregel te treffen.

Omdat gebrek aan samenkomen een verkilling te weeg brengt in onze gemeenschap is onze parochieploeg samen gekomen om eens
diep na te denken, en te overleggen, wat wij kunnen doen.

We mogen natuurlijk onze parochianen het bijwonen van de eucharistie, in en of andere kerk, niet belemmeren door het aanbieden
van alternatieve gebedsdiensten in onze eigen kerk. 
In tegendeel, we blijven herhalen dat de eucharistie het diepe geheim is waarrond christenen samenkomen.
En toch vinden wij dat onze kerk elke veertien dagen dicht laten nefast is  voor ons parochiaal leven, en een afbrokkeling van de zondagspraktijk.

Dus hebben wij gezocht naar een alternatieve, goede, oplossing.
We zouden op de paar weken onze kerk kunnen openstellen en samenkomen rond, het Woord,
namelijk de drie lezingen op zondag. Als we dan zorgen dat deze lezingen goed gebracht worden, met bijhorende bezinnende teksten,
en aangepaste zang, vervullen 
wij één van onze eerste plichten als christenmens: de verkondiging van het Woord en het samenkomen in Zijn Naam. 
We zijn ons er wel terdege van bewust dat wij 
in geen geval de gelijkenis met een eucharistie willen nastreven. Daarom zal er ook geen communie worden uitgereikt.

Maar…. daar is veel energie en zijn er bovenal nog meer bereidwillige mensen voor nodig.

De ploeg is dan op zoek gegaan en heeft twaalf lektoren samen gebracht die het Woord willen brengen en voorgaan.
Zij zullen opgesplitst worden in vier groepen van drie, 
zodat ze pas om de twee maanden van dienst zijn. De twee zangkoren zullen, naar onderlinge afspraak, de samenkomsten opluisteren. 
De ploeg zelf gaat niet voor maar coördineert het geheel. Guy zal alleen aanwezig zijn als hij niet ergens anders in de federatie nodig is.

Deze nieuwe groep zal regelmatig samenkomen, met de parochieploeg, om de vieringen voor te bereiden.

Het is voor ons ook allemaal nieuw. We weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Maar we verwachten dat onze mensen noch de kerk,
noch de samenhorigheid zullen vergeten. 
Veel zal afhangen van de respons die wij verwachten. Als wij dan elke veertien dagen eucharistie kunnen vieren en om
de veertien dagen samenkomen rond het woord blijven wij bouwen aan het Kerk-zijn in onze parochie.

Anderzijds gaan we een kadertje plaatsen in ons parochieblad waarin duidelijk zal aangegeven zijn waar en op welk uur je elke week kan eucharistie vieren.

Karel,

en de parochieploeg van Orsmaal

Naar boven

 


Foto's orientatietochten

Orientatietocht 2006

Orientatietocht 2007

Orientatietocht 2008

Orientatietocht 2009

Orientatietocht 2010


Naar boven